Leopold Verzamel Logo
Oudenaarde
Privacy
Ons privacybeleid

pagina Privacybeleid

Algemene verklaring

Leopold Hotel Oudenaarde is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Wij houden ons aan het Privacybeleid (het "Beleid") samen met eventuele disclaimers waarin de basis wordt uiteengezet waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, of die aan ons worden verstrekt met betrekking tot u ("Gegevens") op welke manier dan ook zullen worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om ons gebruik van persoonsgegevens te begrijpen. Wij wijzen erop dat het Beleid alleen betrekking heeft op levende personen met betrekking tot persoonsgegevens die rechtstreeks op henzelf betrekking hebben, en niet op personen in enige andere hoedanigheid.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen persoonsgegevens van u die u vrijwillig verstrekt wanneer u dergelijke persoonsgegevens aan ons verstrekt, of via onze diensten waarmee u interageert. Wij kunnen ook andere persoonsgegevens over u ontvangen van andere personen, of wij kunnen andere persoonsgegevens over u verkrijgen die ons worden verstrekt in het kader van onze legitieme zakelijke activiteiten.

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken. Met inbegrip van de volgende in de loop van het verstrekken van diensten aan u, die uw persoonlijke gegevens kunnen bevatten: uw volledige naam; uw adres; uw verschillende e-mailadressen; uw verschillende telefoonnummers, waaronder mobiele telefoonnummers; uw nationaliteit; uw adres; financiële informatie over u, waaronder uw bankrekeninggegevens, creditcardgegevens, of andere betalingsgegevens; details van contracten die u met derden hebt gesloten voor ons om diensten aan u te verlenen; details van uw relatie met andere partijen; details van uw lidmaatschap van professionele of andere organisaties; uw geboortedatum; gegevens over uw kinderen en andere familieleden; medische gegevens, waaronder gegevens over allergieën; gegevens over het kenteken van uw auto; gegevens over uw rijbewijs; gegevens over uw paspoort en alle andere gegevens die u ons vraagt namens u te verwerken, of die wij moeten verwerken om onze rol te kunnen vervullen als leverancier van accommodatie, detailhandel of voedselgerelateerde diensten aan u.

Wij kunnen ook andere gegevens, die geen persoonsgegevens zijn, verwerken.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens die wij bezitten om:

 • In ons legitiem belang van het adverteren van onze diensten, u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons vraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren en waar u toestemming hebt gegeven om gecontacteerd te worden voor dergelijke doeleinden die Accommodatie, Detailhandel, Restaurant, Bar service en andere voedsel gerelateerde service kunnen omvatten;
 • onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit tussen u en ons gesloten overeenkomsten;
 • in ons rechtmatig belang bij het adverteren van onze diensten, details verstrekken over een getrouwheidsprogramma of promotie;
 • de wetgeving na te leven; en/of
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze diensten, evenementen en producten die voor u van belang kunnen zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, kunt u ons dat laten weten.

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Wij zetten ons in om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Hoe doeltreffend moderne beveiligingspraktijken ook zijn, geen enkel fysiek of elektronisch beveiligingssysteem is volledig veilig. Wij kunnen de volledige veiligheid van onze databases niet garanderen, noch kunnen wij garanderen dat de door u verstrekte informatie niet zal worden onderschept wanneer deze via het Internet naar ons wordt verzonden. Wij zullen ons beleid blijven herzien en aanvullende beveiligingsfuncties implementeren naarmate nieuwe technologieën beschikbaar komen.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig en kan gepaard gaan met de overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit gebeurt doorgaans door het gebruik van cloudoplossingen voor webhosting, e-mailhosting of eigen softwareoplossingen die via de cloud aan ons worden geleverd. Wij geven echter geen toestemming aan derden om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Niet-EER-landen bieden mogelijk geen passend beschermingsniveau met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze overdracht, opslag en verwerking. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven niet garanderen. Elke overdracht van gegevens gebeurt op uw eigen risico. Zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, gebruiken wij passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens gedurende verschillende periodes volgens ons bewaarschema, waarvan een kopie is opgeslagen in ons gegevensbewaarschema en dat op verzoek verkrijgbaar is bij de algemeen manager van het pand.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan derden die een dienst aan ons verlenen of in het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw gegevens bekend kunnen maken aan de toekomstige verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa of indien wij verplicht zijn uw gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze rechten, eigendom of veiligheid van personeel of klanten te beschermen. Details over aan wie wij momenteel uw Gegevens bekendmaken zijn beschikbaar door contact op te nemen met de algemeen manager van de accommodatie. Sommige jurisdicties hebben mogelijk geen adequate waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, en waar dit het geval is voldoen wij aan hoofdstuk 5 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") om een alternatieve methode te bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u toegang krijgen tot de informatie die wij over u hebben?

Als individu hebt u krachtens de EU-wetgeving bepaalde rechten om ons te verzoeken informatie te verstrekken of wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij gegevens over u verwerken. Deze rechten gelden in bepaalde omstandigheden en worden hieronder uiteengezet:

1. Het recht van toegang tot gegevens die op u betrekking hebben ("toegangsrecht").

2. Het recht om gegevens over u te rectificeren/corrigeren ("recht op rectificatie")

3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben ("recht van bezwaar")

4. Het recht om de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben te beperken ("recht op beperking")

5. Het recht om gegevens over u te wissen/verwijderen (d.w.z. het "recht op wissen")

6. Het recht om bepaalde gegevens over u "over te dragen" van de ene organisatie naar de andere ("recht op gegevensoverdraagbaarheid")

Indien u toegang wenst te krijgen tot de informatie die wij over u bewaren, kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij die wijzigingen hier bekendmaken, zodat u kunt zien welke informatie wij verzamelen, hoe wij die informatie kunnen gebruiken en in welke omstandigheden wij die informatie kunnen vrijgeven. Door onze site of onze diensten te blijven gebruiken of anderszins gegevens te verstrekken nadat wij dergelijke wijzigingen hebben bekendgemaakt, aanvaardt u en stemt u in met het gewijzigde beleid.

De verantwoordelijke voor de toepassing van de GDPR is Leopold Hotel Oudenaarde.

Neem contact met ons op

Vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten in verband met dit beleid en de informatie waarover wij beschikken, zijn welkom en moeten worden gericht aan [email protected]. Alle verzoeken zullen snel en efficiënt worden behandeld.

Privacybeleid van de website

Deze verklaring heeft betrekking op ons privacybeleid in verband met deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere websites. Eventuele externe links naar andere websites zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. Sommige technische termen die in deze verklaring worden gebruikt, worden aan het eind van deze pagina verklaard. Wij wijzen u erop dat het in bepaalde gevallen noodzakelijk kan zijn dat wij met u communiceren, in ieder geval om administratieve of operationele redenen in verband met uw reservering of onze diensten.

Leopold Hotel Oudenaarde respecteert ten volle uw recht op privacy, en zal geen persoonlijke informatie over u verzamelen op deze website zonder uw duidelijke toestemming. Alle persoonlijke informatie, die u vrijwillig aan ons verstrekt, zal worden behandeld met de hoogste normen van veiligheid en vertrouwelijkheid, strikt in overeenstemming met de Data Protection Acts, 1988 & 2003.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Leopold Hotel Oudenaarde verzamelt geen persoonlijke gegevens over u op deze website, met uitzondering van informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld via het boekingsproces, door ons een e-mail te sturen of door gebruik te maken van ons online feedback formulier). Alle informatie die u op deze wijze verstrekt, wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, en wordt door ons uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Verzameling en gebruik van technische informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. De website maakt gebruik van optimale en tijdelijke sessiecookies. Tijdelijke sessiecookies stellen de webbrowser van een bezoeker in staat om te onthouden welke pagina's op deze website al eerder zijn bezocht. Bezoekers kunnen deze website zonder verlies van functionaliteit gebruiken als cookies in de webbrowser zijn uitgeschakeld.

Technische gegevens in verband met bezoeken aan deze website worden door onze internet service provider voor onze statistische doeleinden bijgehouden. Er wordt geen informatie verzameld die door ons kan worden gebruikt om bezoekers van de website te identificeren. De technische gegevens die worden geregistreerd, beperken zich tot de volgende items:

 • Het IP-adres van de webserver van de bezoeker
 • De gebruikte top-level domeinnaam (bijvoorbeeld .ie, .com, .org, .net)
 • Het vorige websiteadres vanwaar de bezoeker ons heeft bereikt, inclusief de gebruikte zoektermen
 • Clickstreamgegevens die het verkeer van bezoekers op deze website weergeven (bijvoorbeeld bezochte pagina's en gedownloade documenten)
 • Het type webbrowser dat door de bezoeker van de website wordt gebruikt

Leopold Hotel Oudenaarde zal geen poging ondernemen om individuele bezoekers te identificeren, of om de hierboven genoemde technische gegevens te associëren met een individu. Het is het beleid van Leopold Hotel Oudenaarde om dergelijke technische informatie met betrekking tot individuele websitebezoekers nooit bekend te maken aan derden (met uitzondering van onze internet service provider, die dergelijke gegevens namens ons vastlegt en die ter zake aan geheimhoudingsbepalingen is gebonden), tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een rechtsregel. De technische informatie zal uitsluitend door het Leopold Hotel Oudenaarde worden gebruikt, en enkel voor statistische en andere administratieve doeleinden. U dient er rekening mee te houden dat technische gegevens, die wij niet in verband kunnen brengen met een identificeerbare persoon, geen "persoonsgegevens" vormen in de zin van de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 1988 & 2003.

Verklarende woordenlijst van gebruikte technische termen:

Webbrowser

Het stukje software dat u gebruikt om webpagina's te lezen. Voorbeelden zijn Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari en Opera.

IP-adres

De identificatiegegevens van uw computer (of de computer van uw internetbedrijf), uitgedrukt in "internet protocol"-code (bijvoorbeeld 192.168.0.101). Elke computer die met het web is verbonden, heeft een uniek IP-adres, hoewel het adres niet altijd hetzelfde is wanneer een verbinding wordt gemaakt.

Cookies

Kleine stukjes informatie, opgeslagen in eenvoudige tekstbestanden, die door een website op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen door de website worden gelezen bij uw volgende bezoeken. De in een cookie opgeslagen informatie kan betrekking hebben op uw surfgedrag op de webpagina, of een uniek identificatienummer zodat de website u bij een volgend bezoek kan "onthouden". Over het algemeen bevatten cookies geen persoonlijke informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, tenzij u dergelijke informatie aan de website hebt verstrekt.

Boek Nu
Aankomst
Zat
07
Sep 2019
Vertrek
Zon
08
Sep 2019
Boek hier voor de beste deal
 • Bespaar €10 per nacht
 • Laat uitchecken
 • 10% Korting op Voedsel
 • Gratis Annulering
 • Gratis welkomstdrankje
Leopold Verzamel Logo